Categories

El paper dels SCRAP en el reciclatge de RAEES

Els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) són els encarregats i responsables del reciclatge dels RAEE. Es tracta d’organitzacions sense ànim de lucre constituïdes pels fabricants i importadors d’aparells elèctrics i electrònics (AEE) la finalitat dels quals és garantir la correcta gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics.

El Reial decret 110/2015, de 20 de febrer de 2015, encarregat de regular els RAEE, estableix que és el propi productor de l’aparell el responsable de finançar la gestió d’aquests residus, d’ací l’important paper que juguen els SCRAP en el reciclatge dels aparells elèctrics i electrònics.

Huit SCRAP conformen Ofiraee: Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Eco-Raee´s, Ecotic i European Recycling Platform. Els SCRAPS han d’estar autoritzats per la Comunitat Autònoma on tenen la seua seu social, però poden desenvolupar la seua activitat per tot el territori espanyol.

Quina missió tenen els SCRAP?
Els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor tenen diverses responsabilitats en el procés de reciclatge. Saps quins?


– Organitzar i finançar la correcta gestió de les quantitats de RAEE que els corresponen als seus productors.
– Vetlar pel compliment dels objectius de reciclatge i valoració dels residus.
– Assegurar el control de les diferents fases per les quals passa el RAEE.
– Facilitar contenidors o altres mitjans per a la recollida selectiva dels RAEE, tant en els punts de venda d’electrodomèstics com en els fixats per les entitats locals.
A més, també ajuden els productors a:
– Inscriure’s en el Registre Integrat Industrial de Productors d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RII-AEE) del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i declarar la seua condició de productor i el sistema triat per al compliment de les seues obligacions (individual o SCRAP).
– Remetre al Registre de forma trimestral informació sobre els aparells posats en el mercat, categoria, tipus, origen, quantitats.

L’important paper que exerceixen els SCRAP en el procés de reciclatge es veu reforçat amb la implicació cada vegada més directa de la societat en el reciclatge dels RAEE. Sens dubte, la conscienciació per la conservació del medi ambient ens acosta al model d’economia circular, clau per a garantir el desenvolupament sostenible.