Categories

Les millors tecnologies per a optimitzar el reciclatge dels RAEES

Que les empreses puguen complir amb les quotes de reciclatge exigides per la legislació europea (Directiva Europea de RAEE 2012/19/UE) i garantir la correcta separació dels compostos més perillosos presents en els RAEE només serà possible amb l’ús de tecnologies avançades de classificació.

La normativa europea no solament exigeix el reciclatge i la recuperació de matèries primeres secundàries contingudes en aquests residus, sinó que estableix l’obligatorietat de tractar, de manera selectiva, els components més perillosos integrats en els RAEE.

Per a aconseguir-ho, més enllà de garantir l’adequada canalització dels RAEE, és fonamental treballar en el desenvolupament de noves tecnologies així com en la millora dels processos, que permeten recuperar els materials més contaminants dels aparells elèctrics i electrònics. D’aquesta manera, aconseguirem minimitzar l’impacte d’aquests residus sobre el medi ambient i l’esgotament dels recursos naturals del planeta.

En aquest sentit, juguen un paper destacat els SCRAP de RAEE (Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliat del Productor). Com a fabricants d’aparells elèctrics i electrònics, s’encarreguen també de la gestió dels seus residus, a més de participar en projectes d’I+D+I.

Així mateix, duen a terme diferents missions, com assegurar el compliment dels objectius del reciclatge i garantir la disposició de contenidors on depositar els RAEE. Per tant, exerceixen una funció primordial en el procés del reciclatge, conscienciant, al seu torn, a la ciutadania de la conservació del medi ambient.

En definitiva, ens enfrontem a un panorama on la responsabilitat de les empreses passa per apostar per les noves tecnologies per a augmentar així la recuperació de materials i, per tant, dirigir-nos cap a un planeta més “Green”.