Categories

Quant saps de reciclatge?

Reciclar és un gest que forma part de les nostres vides des de fa molts anys, però quant saps de reciclatge?
Encara que es tracta d’un terme universal, això no implica que tots sapiem amb exactitud quin és el significat correcte d’aquesta paraula i de l’ampli conjunt de termes relacionats amb el món del reciclatge.
Per això, volem posar a prova els teus coneixements en aquesta matèria amb el nostre Raeeccionario. Jugues?


Biodegradable: una substància biodegradable és aquella que es pot degradar per l’acció biològica, és a dir, que els microorganismes les degraden i les converteixen en aigua, diòxid de carboni, metà i biomassa. Per exemple: fusta, cartó o paper.


E-Waste: aquest terme anglés fa referència als Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, és a dir, al que coneixem com RAEE i explicarem més endavant. ‘Waste’ significa residu i la ‘I’ inicial d’aquesta paraula engloba a ”Equipaments Elèctrics i Electrònics’.

Granza: fragments de plàstic obtinguts dels envasos que es rebutgen en el contenidor groc. Els plàstics es trituren, es llaven i es redueixen per a la seua fàcil manipulació i posterior fosa.

Punt net: és una instal·lació pública destinada a la recollida d’aquells residus que no han de depositar-se en els contenidors urbans habituals. Alguns són fixos i uns altres són vehicles mòbils que recorren les localitats per zones per a facilitar el reciclatge. A Espanya hi ha més de mil punts nets fixos per a reciclar.

RAEE: respon a les sigles Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics i són altament contaminants. El teu mòbil, la teua tauleta o el teu assecador del pèl són RAEES.

Reciclar: sotmetre un material usat a un procés perquè es puga tornar a utilitzar.
Reutilitzar: tornar a utilitzar alguna cosa, bé amb la funció que exercia anteriorment o amb altres finalitats. Ho fem quan reparem un AEE (Aparell Elèctric i Electrònic) i els donem una segona oportunitat.


Sostenible: en ecologia, que es pot mantindre al llarg del temps sense esgotar els recursos o sense causar mal al medi ambient.


Tidyman: símbol en forma de figura humana que tira un paper en la paperera que indica que el residu ha de rebutjar-se en un contenidor de recollida selectiva.


Upcycling: anglicisme que fa referència al suprarreciclatge. Aquest consisteix a generar nous materials o productes de millor qualitat o de major valor ambiental que els residus amb els quals s’han creat.


Coneixies aquests termes? Segur que poden ajudar-te a comprendre la importància d’interioritzar-los i incloure’ls,a partir d’ara, en el teu vocabulari habitual per a aconseguir, d’aquesta forma, fer del planeta un lloc millor per a viure.