Categories

Què diu la llei sobre el reciclatge de RAEE?

A Espanya hi ha cada vegada més una mentalitat social de reciclar, però així i tot, hem de continuar promovent este tipus d’iniciatives perquè els nivells de reciclatge siguen els més òptims.

En el cas dels RAEE –Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics- els resultats parlen de xifres amb un gran marge de millora. Esta situació ve motivada, principalment, pel desconeixement que existeix sobre la llei que regula el reciclatge d’este tipus de residus, per això, un dels primers passos que hem de donar si volem reciclar correctament aparells elèctrics i electrònics és conèixer què diu la legislació.

Al nostre país, la gestió del RAEE ve marcada pel Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer de 2015 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, una norma ampliada i renovada que ha donat com a resultat un model de gestió dels RAEE més eficient que el que existia abans. Este Reial Decret va més enllà de la normativa comunitària contemplada en la Directiva 2012/19/UE i incorpora a més el que s’estableix en la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.

Responsabilitats del productor

Encara que el reciclatge és cosa de TOTS, el Reial Decret110/2015 estableix que el responsable fonamental de finançar la gestió dels residus és el productor de l’aparell, la qual cosa es denomina la responsabilitat ampliada del productor.

Així, en implicar el fabricant en el finançament de la gestió dels residus s’espera que s’incentiven millors dissenys dels AEE que faciliten el seu desmuntatge, reparació o reciclatge o augment de la seua vida útil. A més, juntament amb la incorporació d’un menor contingut en substàncies perilloses, s’aconseguirà abaratir i millorar la gestió dels residus, sent esta funció el pilar de l’aplicació de la responsabilitat ampliada del productor.

Obligacions del productor

Els productors de AEE estan obligats a:

•          Inscriure’s en el Registre Integrat Industrial de caràcter estatal on deuen declarar la seua condició de productor de AAE a la Comunitat Autònoma on tingua la seua seu social i memòria anual d’activitat.

•          Marcar o etiquetar els aparells que comercialitzen.

•          Adherir-se a un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor –SCRAP- o establir un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor, tot això mitjançant el respectiu conveni i autorització per part de la Comunitat Autònoma.

•          Finançar els costos de la recollida i gestió dels aparells que posen en el mercat.

•          Respectar els principis de protecció de la salut humana, dels consumidors, del medi ambient i de la defensa de la competència.

•          Dissenyar i fabricar productes de manera que s’allargue la seua vida útil, facilitant la reutilització, el desmuntatge i la reparació.